Algemene voorwaarden

Alpha Research

Algemene voorwaarden Alpha Research

Lees deze informatie met zorg voordat u verder gaat

De Website http://www.alpharesearch.nl/ (hierna: “de Website”) is samengesteld en wordt beheerd door Alpha Research (hierna: AR), gevestigd te Varsseveld (kantooradres: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld), KvK 54731895.

Bij het bezoeken van de Website verklaart u zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden. De Website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers.

Artikel 1. Doel van de Website

1.1 De Website van AR is een onafhankelijk research platform dat professionele beleggers zo objectief mogelijk tracht te informeren over asset allocatie, fonds selectie, en research producten, zoals visies, rapporten en modellen. Naast informatie van de redactie, biedt de Website ook beleggingsinstellingen en fondshuizen de mogelijkheid om hun visie en expertise via deze Website met professionele beleggers te delen.

1.2 Alpha Research geeft geen investeringsadvies op de Website en wil dit geenszins doen (zie ook Artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden).

Artikel 2. Gebruik van de Website

2.1 Het is niet toegestaan de Website, alsmede  de daarop geplaatste informatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande toestemming van AR.

Artikel 3. Géén beleggingsadvies

De op/via de Website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De informatie is ook niet bedoeld om enig persoon/de bezoeker aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig product noch bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing, en mag als zodanig ook niet worden geïnterpreteerd.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alpha Research is een geregistreerd handelsmerk. De Website is eigendom van Alpha Research en is beschermd door het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten zijn voorbehouden.

4.2 Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake op de Website geplaatste content, berusten uitsluitend bij AR en/of partijen die hebben ingestemd met plaatsing van de content op de Website.

4.3 Onder content wordt onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: teksten, audio visuele opnamen, grafische elementen en software.

4.3 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van (of via) AR content van de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, te kopiëren, te reproduceren, in licentie te geven of te verkopen of aan een derde beschikbaar te stellen.

4.4 U heeft de toestemming om pagina's van de Website te downloaden, te bekijken op één enkele PC (laptop of tablet) of uit te printen, in de mate dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor eigen gebruik, dus met uitsluiting van commerciële doeleinden.

4.5 Voorafgaande schriftelijke toestemming kan worden verzocht via het e-mailadres van AR.

Artikel 5. Beperking van aansprakelijkheid

5.1 De informatie die op de website wordt geplaatst, geschiedt  onder verantwoordelijkheid van de redactie, met uitzondering van informatie in advertenties van derden of informatie verkregen via hyperlinks naar internetsites van derden. AR beoogt te allen tijde juiste, volledige en geactualiseerde informatie te verstrekken die is gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. AR geeft echter geen garantie of verklaring over de juistheid en volledigheid van die informatie, uitdrukkelijk, noch stilzwijgend. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen en berekende waardes kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan aan verandering onderhevig zijn.

5.2 Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. De gelinkte websites staan niet onder controle van AR en AR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op websites van derden is niet door AR geverifieerd. AR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden. U dient de gebruiksvoorwaarden van deze websites te raadplegen voor verdere details.

5. 3 AR is niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze Website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten. AR is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van de Website zouden kunnen ontstaan.

Artikel 6. Privacy

Het gebruik van de persoonsgegevens door Alpha Research wordt geregeld door de Privacy verklaring, die integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

Lees de Privacy verklaring van Alpha Research.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1 De informatie op de Website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. AR behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

7.2 AR behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

7.3 Vragen, opmerkingen of klachten over (het gebruik van) de Website  kunt u sturen naar het e-mailadres van AR.

7.4 Deze Algemene Voorwaarden zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Nederlandse wetgeving. Op elke vordering of procedure met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of het Privacy beleid is het Nederlands recht van toepassing en zal, indien noodzakelijk, voor de Rechtbank in Den Haag worden gebracht.

Terms and conditions Alpha Research

Please read this information carefully before proceeding

The Website http://www.alpharesearch.nl/ has been compiled by and is managed by Alpha Research (hereinafter: AR), located in Varsseveld (office address: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld, The Netherlands), Chamber of Commerce 54731895.

By visiting the Website you agree to the terms and conditions below. The Website is intended for professional investors only.

Article 1. Purpose of the Website

1.1 The AR Website is an independent research platform that aims to inform professional investors as objectively as possible about asset allocation, fund selection and research products, such as visions, reports and models. In addition to information from the editorial staff, the Website also offers investment institutions and fund houses the opportunity to share their vision and expertise with professional investors via this Website.

1.2 Alpha Research does not , nor does it to intend to, provide investment advice on the Website (see also Article 3 of these General Terms and Conditions).

Article 2. Use of the Website

2.1 It is not permitted to use the Website and its content for commercial purposes without prior permission from AR.

Article 3. No investment advice

The information provided on / via the Website is not an offer, investment advice or financial service. Nor is the information intended to induce any person / visitor to buy or sell any product, nor is it intended as a basis for an investment decision, and should not be interpreted as such.

Article 4. Intellectual property

4.1 Alpha Research is a registered trademark. The Website is owned by Alpha Research and is protected by copyright and intellectual property rights. All rights reserved.

4.2 All intellectual property rights with regard to content placed on the Website rest exclusively with AR and / or parties who have agreed to the placement of the content on the Website.

4.3 Content includes (but is not limited to): texts, audio visual recordings, graphic elements and software.

4.3 It is not permitted to make public, reproduce, copy, reproduce, license or sell or make available to a third party content of the Website without the prior written consent of (or via) AR.

4.4 You are allowed to download pages from the Website, view them on a single PC (laptop or tablet) or print them, to the extent that this is reasonably necessary for your own use, so excluding commercial purposes.

4.5 Prior written permission can be requested via the AR email address.

Article 5. Limitation of liability

5.1 The information placed on the website is under the responsibility of the editorial staff, with the exception of information in third-party advertisements or information obtained via hyperlinks to third-party internet sites. AR aims at all times to provide accurate, complete and up-to-date information based on sources of reliable information. However, AR makes no warranty or representation as to the accuracy and completeness of that information, either expressly or tacitly. No rights can be derived from the information, recommendations and calculated values ​​provided. The information provided is indicative only and may be subject to change.

5.2 Following hyperlinks to internet sites of third parties is at your own risk. The linked websites are not under the control of AR and AR does not accept any responsibility or liability with regard to the content, use or availability of such internet sites. The veracity, correctness, reasonableness, reliability and completeness of information on third party websites has not been verified by AR. AR cannot be held responsible for the terms of use of these third party websites. You should refer to the terms of use of these websites for further details.

5.3 AR is not liable and does not guarantee the uninterrupted and error-free functioning of this Website, and for the consequences of not being able to receive or send e-mail messages, which are damaged, incorrect or not received in time. Nor is AR liable for damage or defects that may arise as a result of visiting and using the Website.

Article 6. Privacy

The use of the personal data by Alpha Research is regulated by the Privacy Statement, which is an integral part of these General Terms and Conditions.

Read the Alpha Research Privacy Statement.

Article 7. Other provisions

7.1 The information on the Website is regularly supplemented and / or adjusted. AR reserves the right to make any changes with immediate effect and without any notification.

7.2 AR reserves the right to change the content of these general terms and conditions.

7.3 You can send questions, comments or complaints about (the use of) the Website to AR's e-mail address.

7.4 These General Terms and Conditions will be governed by and interpreted in accordance with Dutch law. Dutch law applies to any claim or procedure with regard to these General Terms and Conditions or the Privacy Policy and, if necessary, will be brought before the Court in The Hague.

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Asset Allocation Awards

Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.