Privacy verklaring

Alpha Research

Privacy verklaring Alpha Research

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Laatste wijziging: 19 januari 2023

Alpha Research, gevestigd aan de Lijsterstraat 45, 7051 XS te Varsseveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Alpha Research verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich via de website www.alpharesearch.nl (of op basis van een email van Alpha Research) heeft aangemeld en gebruik maakt van onze diensten.

Deze aanmelding verloopt via MailChimp, Webex of ander platform waar geïnteresseerden zelf hun gegevens invoeren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam, voor en achternaam
 • Bedrijf
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Alpha Research maakt op haar website geen gebruik van cookies (klik hier voor een toelichting).

Waarom we gegevens nodig hebben

Alpha Research verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Toezending van rapporten van Alpha Research.
 2. Uitnodigingen voor beleggingsseminars, andere evenementen en webinars die zich richten op professionele beleggers.
 3. Het aanmelden voor de onder punt 2 genoemde bijeenkomsten.
 4. Het aanmaken van deelnemerslijsten voor de onder punt 2 genoemde bijeenkomsten. Deze deelnemerslijsten worden alleen vervaardigd voor de organisatie van het evenement door Alpha Research zelf. Zie hiervoor ook onder “Delen met derden”.
 5. Het aanmaken van naambadges voor de deelnemers aan de onder punt 2 genoemde bijeenkomsten. Op deze badges staat uw naam en bedrijfsnaam vermeld.

Verder analyseert Alpha Research (anonieme) generieke data voor de analyse van het gebruik van de website. Zie onder de betreffende paragraaf.

Hoe lang we gegevens bewaren

Alpha Research bewaart uw gegevens vanaf het moment dat u zich met uw (zakelijk) emailadres heeft aangemeld. Wanneer u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, dan worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd. Alpha Research heeft geen wettelijke verplichting om gegevens voor een bepaalde periode te bewaren.

Delen met derden

Alpha Research deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden. Uitzonderingen zijn 1) een eventuele wettelijke verplichting; 2) uw deelname aan (online) bijeenkomsten die door Alpha Research worden georganiseerd in samenwerking met sponsoren. De gegevens die u invult (e-mail, voornaam, achternaam, functie en werkgever) kunnen na aanmelding worden gedeeld met sponsoren die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement. Dit wordt aangegeven in de uitnodigingen die Alpha Research verstuurt en op het aanmeldingsformulier. Zowel intern - tussen medewerkers - als extern - met sponsoren - zijn afspraken gemaakt die de vertrouwelijkheid van de gegevens garanderen.

In kaart brengen websitebezoek

Voor analyse van het websitebezoek maakt Alpha Research gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om te kunnen bijhouden hoe vaak en hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Alpha Research verzamelt geen IP-adressen. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google zou informatie aan derden kunnen verstrekken indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door middel van een verzoek per e-mail naar office@alpharesearch.nl. Alpha Research zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Alpha Research neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. MailChimp, Webex of ander platform (dat gebruikt wordt voor het aanmelden en vastleggen van e-mailadressen) heeft een eigen beveiligingssysteem.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website richt zich op professionele beleggers en heeft dus niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Buiten het gegeven van een zakelijk e-mailadres, kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders (of wettelijke vertegenwoordigers) gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen in deze Privacy Verklaring

Alpha Research behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring indien nieuwe omstandigheden dit noodzakelijk maken. Door de Verklaring met enige regelmaat te raadplegen kunt u zich op de hoogte stellen van deze wijzigingen. De datum van de laatste aanpassing staat boven- en onderaan deze Privacy Verklaring.

Vragen of klachten?

Zijn er vragen, of als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact opnemen met Alpha Research:

 • Mailen: office@alpharesearch.nl
 • Schrijven: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld, t.a.v. Office Management

Alpha Research wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Alpha Research

KvK-nummer: 54731895

Bereikbaar via:

 • Bellen: 085 - 902 47 55
 • Mailen: contact@alpharesearch.nl
 • Schrijven: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld

Laatste wijziging: 19 januari 2023

Privacy statement Alpha Research

PROCESSING OF PERSONAL DATA

Last change: January 19, 2023

Alpha Research, located at Lijsterstraat 45, 7051 XS in Varsseveld, The Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Which personal data do we process?

Alpha Research processes your personal data because you have registered via the website www.alpharesearch.nl (or based on an email from Alpha Research) and use our services.

This registration takes place via MailChimp, Webex or other platform where interested parties enter their details themselves.

Below you will find an overview of the personal data we can process:

 • Name, first and last name
 • Company
 • Position
 • Email address
 • Telephone number

Alpha Research does not use cookies on its website (Click here for an explanation).

Why we need data

Alpha Research processes your personal data for the following purposes:

 1. Transmission of reports from Alpha Research.
 2. Invitations to investment seminars, other events and webinars targeting professional investors.
 3. Registration for the meetings mentioned under point 2.
 4. Creating participant lists for the meetings mentioned under point 2. These participant lists are only produced for the organization of the event by Alpha Research itself. See also under “Sharing with third parties”.
 5. Creation of name badges for the participants in the meetings mentioned under point 2. These badges contain your name and company name.

Alpha Research also analyzes (anonymous) generic data for the analysis of the use of the website. See under the appropriate paragraph.

How long we keep data

Alpha Research stores your data from the moment you register with your (business) email address. When you ask us to delete your data, your data will be deleted as soon as possible. Alpha Research has no legal obligation to keep data for a certain period of time.

Sharing with third parties

Alpha Research does not share your personal data with various third parties. Exceptions are 1) any legal obligation; 2) your participation in (online) meetings organized by Alpha Research in collaboration with sponsors. The information you enter (email, first name, last name, position and employer) can be shared after registration with sponsors who are involved in the organization of the event. This is indicated in the invitations sent by Alpha Research and on the application form. Both internally - between employees - and externally - with sponsors - agreements have been made that guarantee the confidentiality of the data.

Analyzing website visits

Alpha Research uses Google Analytics to analyze the website visit. This service is used to keep track of how often and how visitors use the website. We have not allowed Google to use the obtained Analytics information for other Google services. Alpha Research does not collect IP addresses. The information that Google collects is anonymized as much as possible. Google could provide information to third parties if required to do so by law.

View, adjust or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this by sending a request by e-mail to office@alpharesearch.nl. Alpha Research will respond to your request as soon as possible, but in any case within 24 hours.

Security

Alpha Research takes the protection of your data very seriously and has taken appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. MailChimp, Webex or other platform (which is used for registering and registering e-mail addresses) has its own security system.

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website is aimed at professional investors and therefore does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Outside of a business e-mail address, we cannot check whether a visitor is older than 16. If you are convinced that we have collected information about a minor without the consent of the parents (or legal representatives), please contact us by email and we will delete this information.

Changes to this Privacy Statement

Alpha Research reserves the right to make changes to this statement if new circumstances make this necessary. By consulting the Statement regularly, you can inform yourself of these changes. The date of the last change is at the top and bottom of this Privacy Statement.

Questions or complaints?

If you have any questions, or if you have the impression that your data is not properly secured and that there are indications of abuse, you can contact Alpha Research:

 • Mail: office@alpharesearch.nl
 • Writing: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld, The Netherlands, attn Office Management

Alpha Research would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Contact details of the data controller:

Alpha Research

Chamber of Commerce number: 54731895

Accessible by:

 • Call: + 31 (0) 85 - 902 47 55
 • Mail: contact@alpharesearch.nl
 • Writing: Lijsterstraat 45, 7051 XS Varsseveld, The Netherlands

Last change: January 19, 2023

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Asset Allocation Awards

Sinds 2016 reikt Alpha Research elk jaar de Asset Allocation Awards uit aan de beste beleggingsspecialisten.
De beleggingscategorieën zijn: Asset Allocation, Fixed Income, Equities Regional, Equities Sector en Overall.